פועלים אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע”מ (“החברה”)

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות חברה (“האסיפה“) ביום ג’ 16 ביולי 2019 בשעה 12:00, במשרדי החברה ברח’ הארבעה 28, בתל-אביב (“במשרדי החברה“).

הנושאים אשר על סדר היום: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון לתקופה זו; מינוי מחדש של BDO זיו האפט רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו; מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים: ה”ה רון ויסברג, עדו קוק, עומר קרייזל וגדעון פרייטג עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה; אישור גמולו של גדעון פרייטג הדירקטור המכהן שאינו דירקטור חיצוני, זאת בכפוף לאישור המינוי באסיפה הכללית; אישור חידוש כהונתה של עירית זינגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים שתחילתה במועד סיום תקופת כהונתה הראשונה, קרי החל מיום 1 בספטמבר 2019; אישור תנאי העסקתו של רון ויסברג שהינו בנו של דוד ויסברג, מבעלי השליטה בחברה, כיו”ר הדירקטוריון של החברה בחצי משרה; אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה.

לפרטים נוספים ראה גם דוח מיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il (“אתר ההפצה“).

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ד’ ה- 12 ביוני 2019 (“המועד הקובע“). בעל מניות בחברה, במועד הקובע, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות מיופה כח על-פי כתב מינוי, ובלבד שכתב המינוי של מיופה הכוח כאמור יופקד במשרדה הרשום של החברה בכתובת שלעיל, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה הכללית וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש”ס – 2000.

בעלי המניות רשאים להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה בכתב או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית. כתב ההצבעה נמצא באתר ההפצה. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו לחברה הינו עד למועד נעילת מערכת ההצבעות האלקטרונית, קרי עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה הנו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, כהגדרתו לעיל.

‏04/06/2019